Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > For elever > Klage på karakter

Klage på karakter

Hva kan eleven eller foreldrene klage på?


• Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.
• Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år.
• Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.


Det er ikke klagerett på underveisvurdering


En klage på en standpunktkarakter begrunnet i at eleven ikke har fått den underveisvurderingen han eller hun har krav på fører ikke til at vedtaket oppheves. Dette har sammenheng med at reglene om klage i kapittel 5 handler om sluttvurderinger og ikke underveisvurdering.


Dersom eleven eller foreldrene mener skolen ikke gir eller har gitt eleven den underveisvurderingen som følger av regelverket, kan de ta dette opp med skolen skriftlig eller muntlig.


Det er likevel nødvendig at rektor i sin uttalelse synliggjør at vurderingsarbeidet på skolen, herunder underveisvurdering, er i samsvar med forskriften.

Det er 10 dagers klagefrist fra den dagen eleven har mulighet til å gjøre seg  kjent med karakterene

Hvordan kan eleven og foreldrene klage?
Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde.


Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.


Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren, eller den dagen han eller hun har fått begrunnelsen.

Klagen skal sendes til skolen.


Utskriftsvennlig versjon